KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Vanakubja tee 22, Väljataguse

Rapla vallale laekus 02.12.2020 ettepanek algatada detailplaneering Väljataguse külas Vanakubja tee 22 maaüksusele (katastritunnus 66801:001:1208, pindala 4767 m², 100% maatulundusmaa) eesmärgiga sätestada tingimused kahe üksikelamu ja nendega seotud abihoonete ning rajatiste kavandamiseks maaüksusele. Detailplaneering algatati Rapla Vallavalitsuse 1. veebruari 2021 korraldusega nr 45. Detailplaneering on koostatud koostöös piirkonna maaomanike, puudutatud ametite ja puudutatud võrguvaldajatega. Detailplaneering on vajalikus mahus kooskõlastatud ja vastab valla ruumilise arengu eesmärkidele.

► Kooskõlastuste koondtabel

Rapla Vallavalitsuse 27.12.2021 korraldusega võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus valla ametlikul veebilehel ja Rapla vallamaja fuajees 12. kuni 28. jaanuarini 2022. Avaliku väljapaneku kohta avaldati 29.12.2021 maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" ametlik teadaanne. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringu kohta mitte ühtegi ettepanekut ega arvamust. Rapla Vallavalitsuse 14.02.2022 korraldusega nr 67 detailplaneering kehtestati.

DETAILPLANEERING: (kogu kaust 1,6 MB .asice)

► Seletuskiri (.pdf)

► Põhijoonis (.pdf)

 

pohijoonis

illustratsioon

 

► Dokumendiregister