KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Väike-Küünimäe (2020), Kuku, Hagudi alevik

Planeeringuala suurusega ca 3,4 ha paikneb Rapla vallas Kuku küla tiheasustusalal Hagudi aleviku vahetus naabruses. Planeeringualal on kolm elamumaa kinnistut juurdepääsuga Kuuse tänavalt ning peamiselt metsaga kaetud maatulundusmaa maaüksus. Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste loomine kuni viie täiendava üksikelamu püstitamiseks planeeringualale.

Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse sihtotstarbe muutmisettepanek - üldplaneeringu kohaselt on Väike-Küünimäe maaüksus jäetud puhke-ja virgestusmaaks. Puhke- ja virgestusalad on üldplaneeringus ette nähtud tervikliku toimiva asumistruktuuri kavandamise eesmärgiga, kus elamualad vahelduksid haljastuse ja kogukonna ühiskasutuses olevate maadega, leiduks äri- ja teenindusettevõtteid ning loodud oleksid tingimused jätkusuutlikuks arenguks. Üldplaneeringu põhimõtteid ei ole antud asukohas rakendama asutud. Maaomanik soovib siiski maa-ala väärindada ning planeerida täiendavaid elamukrunte. Planeeringuala raudtee-poolses osas nähakse ette müratõkke moodustamine haljastuse või ehituslike abinõudega.

Rapla Vallavolikogu 27.11.2008 otsusega nr 63 kehtestati praegu taotletavale alale Väike-Küünimäe maaüksuse detailplaneering (dipl arhitekt Ahti Kooskora töö nr 107), millega moodustati toonasest maatulundusmaa maaüksusest kolm üksikelamukrunti, tänava maa ja metsamaa krundid. Detailplaneering on suures osas ellu viidud.

Rapla Vallavolikogu 25.11.2004 otsusega nr 29 kehtestati vahetult kavandatava planeeringuala naabruses Küünimäe II detailaplaneering (arhitekt Olavi Nõmmiku töö), millega kavandati 15 pereelamukrunti ja tänavad. Nimetatud planeeringuga nähti muu hulgas ette ka Kuuse tänava pikendus, mille kaudu toimub juurdepääs praegu kavandatavale planeeringualale. Tänavat reaalselt välja ehitatud ei ole ja detailplaneeringut ellu viima pole asutud.

Planeeringuala vahetus naabruses Kuuseheki tänava piirkonnas kehtib Rapla Vallavolikogu 28.02.2013 otsusega nr 12 kehtestatud Viljandi mnt 4 kinnistu ja selle naabruses paikneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering, millega sätestati tingimused nelja täiendava üksikelamu rajamiseks Kuuseheki tänava äärde. 

Detailplaneeringu algatamise ajal ei ole veel sõlmitud kokkuleppeid juurdepääsuteede ja tehnovõrkude paiknemise osas. Variantide kaalumine ja kinnistuomanike-vahelise konsensusliku lahenduse leidmine on üks detailplaneeringu ülesannetest.

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 25.01.2018 otsusega nr 10. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad lisati otsusele.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on eraisik, planeeringu koostaja on Valtu Projekt OÜ ning planeeringu koostamise korraldaja Rapla Vallavalitsus.

Rapla Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 75 võeti detailplaneering vastu. Detailplaneering on nõuetekohaselt koostatud ja kooskõlastatud ning planeeringuga kavandatu vastab õigusaktidele ja Rapla valla ruumilise arengu eesmärkidele. Planeeringu kohta ilmus informatsioon valla infolehe "Rapla Teataja"  08.11.2019 numbris. Avalik väljapanek toimus 20.11.2019 kuni 20.12.2019 Rapla vallamaja (Viljandi mnt 17, Rapla linn) fuajees ning valla ametlikul veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud ühtegi arvamust ega ettepanekut.

Rahandusministeerium andis detailplaneeringule heakskiidu 23.01.2020. Rapla Vallavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 11 detailplaneering kehtestati.

 

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING:

► planeeringu materjalid kogumahus (38.MB .zip)

I Menetlusdokumendid algatamise otsus 25.01.2018  
algatamise teade Ametlikes Teadaannetes 30.01.2018  
algatamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 31.01.2018 2,2MB.pdf
algatamise teade ("Rapla Teataja") 09.02.2018  
vastuvõtmise otsus 31.10.2019  
vastuvõtmise teade ("Raplamaa Sõnumid") 06.11.2019 1,4MB.pdf
vastuvõtmise teade ("Rapla Teataja") 08.11.2019  
Rahandusministeeriumi heakskiit 24.01.2020  
kehtestamise otsus 27.02.2020  
kehtestamise teade Ametlikes Teadaannetes 13.03.2020  
kehtestamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 18.03.2020  
     
II Kooskõlastused, arvamused Keskkonnaameti seisukoht KSH vajalikkuse kohta 24.01.2018  
Telia Eesti AS 18.06.2019  
Elektrilevi OÜ 21.06.2019  
Matsalu Veevärk AS 07.08.2019  
Päästeamet 30.09.2019  
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 01.10.2019  
Rahandusministeerium 22.10.2019  
III Seletuskiri ja joonised Seletuskiri 21.01.2020  
Fotod 3MB.pdf
Situatsiooniskeem  
Tugiplaan 1,7MB.pdf
Põhijoonis 6,8MB.pdf
Krundijaotus 2,8MB.pdf
Tehnovõrgud 5,3MB.pdf
Tee maa-ala lõiked  
Planeeringulahenduse illustratsioon  
Lisad Maa-ameti andmed 29.05.2018 8,2MB.pdf
Geodeetiline alusplaan 19.03.2018  
Üldplaneeringu väljavõte    
Elektrilevi tehnilised tingimused 04.03.2019  
Matsalu Veevärk tehnilised tingimused 07.11.2018  
Viljandi mnt 4 detailplaneeringu väljavõte: tehnovõrgud ja kooskõlastused 28.03.2013  
Telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused 21.02.2019 2,2MB.pdf
koostööleping detailplaneeringu koostamiseks 29.01.2018  
koostööleping detailplaneeringu elluviimiseks 20.02.2020  

 

 

PLANEERINGULAHENDUSE TÖÖVERSIOONIDE ARHIIV:

  Planeeringulahenduse eskiis seisuga 30.07.2018 (6 MB .pdf)

 ► Planeeringulahenduse eskiis seisuga 02.10.2018 (7 MB .pdf)

 

 

► Dokumendiregister