KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Ülejõe tn 8, Rapla linn

Ülejõe tn 8 elamumaa maaüksusele (katastritunnus 67001:002:0018) nähti 2003. aastal kehtestatud Ülejõe ja Kodu tänava nurgakrundi detailplaneeringuga ette viie korteriga ridaelamu püstitamine. 2019. aastal sai ridaelamu ehitusloa. Siiski on ilmnenud, et nõudlus üksikelamukruntide järele ületab ridaelamubokside nõudluse, mistõttu maaomanik kavandab uue detailplaneeringu algatamist, millega nähakse ette kolme üksikelamu püstitamine. Detailplaneering algatati Rapla Vallavalitsuse 1. veebruari 2021 korraldusega nr 43 ning võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 5. juuli 2021 korraldusega nr 364. Avalik väljapanek toimus Rapla valla veebilehel ning 22.07. kuni 09.08.2021 Rapla vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringule ühtegi arvamust ega ettepanekut. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 16.08.2021 korraldusega nr 427.

 

DETAILPLANEERING SEISUGA 03.06.2021:

► Planeeringu kaust (8 MB .asice .pdf)

► Seletuskiri (7 MB .pdf)

► Põhijoonis

► Tehnovarustuse joonis

Menetlusdokumendid Algatamise korraldus 01.02.2021
Algatamise teade (AT) 02.02.2021
Algatamise teade (RS) 03.02.2021
Vastuvõtmise korraldus 05.07.2021
Vastuvõtmise teade (RS) 07.07.2021
Vastuvõtmise teade (RT) 09.07.2021
Kehtestamise korraldus 16.08.2021
Kehtestamise teade (AT) 23.08.2021
Kehtestamise teade (RS) 18.08.2021
Koostöödokumendid Päästeameti kooskõlastus 29.06.2021
Detailplaneeringu elluviimise haldusleping  

 

 

Dokumendiregister