KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Tallinna mnt 37 Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 79 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 37 kinnistule detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on rekonstrueerida ja laiendada olemasolev ärihoone ning püstitada üks täiendav üksikelamu Tallinna mnt 37 maaüksuse jagamisel moodustatavale krundile. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (Arhitektuuribüroo RAF OÜ töö nr DP-01-18).

Planeeringulahendusega tehakse üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse juhtotstarbe (ärimaa) muutmisettepanek osaliselt üksikelamu maaks. Üldplaneeringu kohaselt peab üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve moodustama vähemalt 75% planeeritavast alast. Antud juhul säilub üldplaneeringuga sätestatud juhtotstarve orienteeruvalt 50% planeeritavast alast. Arvestades alakasutuses äripindade suurt osakaalu Rapla linnas ja nõudlust elamispindade järele, on üldplaneeringuga sätestatud juhtotstarbe muutmine õigustatud. Tegemist ei ole üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega, mis tingiks vajaduse planeeringut menetleda üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlusreeglite kohaselt.


Detailplaneeringuga kavandatakse uushoonestust Rapla linna miljööväärtuslikul alal, mis on üldplaneeringu kohaselt lubatud vaid erandina. Üldjuhul pole lubatud muuta hoonete katusekallet ja kõrgust. Erandi tegemist nimetatud tingimustes toetab väljavaade rekonstrueerida ja säilitada olemasoleva möödunud sajandi alguses püstitatud väärika hoone jätkusuutlik kasutuselolek, samuti on võimalik planeeringuala hoonete lahendamine ühe ja sama käekirjaga, mis tagab sidusama
linnaruumi ja paremini sulanduva uushoonestuse.


Üldplaneeringu kohaselt peab uue elamukrundi suurus Rapla linnas olema üldjuhul vähemalt 1000 m2. Kavandatava üksikelamukrundi suurus on orienteeruvalt 970 m2. Üldplaneeringu järgi peab elamukrundi suurus lähtuma ümbritsevate kruntide suurusest ja väljakujunenud struktuurist. Naaberkrundi  Kohtu tn 3 suurus on 811 m2, Kohtu tn 3a on 908 m2, mistõttu antud piirkonnas õigustab üldplaneeringu üldreeglist väiksema krundi kavandamist väljakujunenud krundijaotuste iseloom.

Detailplaneering on üldjoontes võimalik koostada kooskõlas Rapla valla üldplaneeringuga. Kirjeldatud erandite tegemine on põhjendatud ja vastab üldplaneeringu põhilahendusele.

Detailplaneeringu lähteseisukohad esitati puudutatud asutustele ja isikutele arvamuse avaldamiseks 07.09.2018. Puudutatud kinnistuomanikelt laekus detailplaneeringu algatamist pooldav seisukoht. Maanteeamet esitas 28.09.2018 kirjaga ettepanekud planeeringulahenduse koostamiseks. Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna hinnangul on vajalik detailplaneeringut käsitleda üldplaneeringut muutvana. Kuna üldplaneeringu muudatuse määratlemine kuulub planeerimisseaduse kohaselt volikogu pädevusse ning kavandatav tegevus on suunatud üldplaneeringu elluviimisele, on üldplaneeringus vaid erandina lubatud tingimuste rakendamine Rapla Vallavolikogu hinnangul antud juhul põhjendatud ning detailplaneering algatati üldplaneeringut järgivana.

Rapla Vallavalitsuse 08.07.2019 korraldusega nr 273 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimub 24.07. kuni 07.08.2019 Rapla vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) vallamaja lahtiolekuaegadel, samuti käesoleval veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust ja teha ettepanekuid vallakantseleisse.

Avalikule väljapanekule ei esitatud ühtegi vastuväidet ega ettepanekut. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 19.08.2019 korraldusega nr 333.

 

Piirkonna ülesvõte 10.05.2017 (Maa-ameti fotoladu)

 

► Kehtestatud detailplaneering (1,5 MB .pdf .asice)

Menetlusdokumendid algatamise otsus 30.11.2018  
lähteseisukohad koos lisadega 06.12.2018  
vastuvõtmise korraldus 08.07.2019  
kehtestamise korraldus 19.08.2019  
Detailplaneering Seletuskiri 07.06.2019 3 MB .pdf
Joonised 07.06.2019 1 MB .pdf
Detailplaneeringu illustratsioon 04.07.2019 4 MB .pdf
Lisad haldusleping 04.12.2018  
haldusleping elluviimiseks 02.09.2019  
Kaasamine ja koostöö Rahandusministeeriumi arvamus 18.09.2018  
Maanteeameti seisukohad 28.09.2018 6 MB .bdoc
Telia seisukoht 04.06.2019 4 MB .bdoc
Elektrilevi seisukoht 05.06.2019 3 MB .asice
AS Rapla Vesi seisukoht 14.06.2019 .pdf
Päästeameti kooskõlastus 20.06.2019  
Maanteeameti seisukoht 06.08.2019  
Teavitused algatamise teade Ametlikes Teadaannetes 04.12.2018  
algatamise kuulutus ("Raplamaa Sõnumid") 05.12.2018  
algatamise teade ("Rapla Teataja") 14.12.2018  
vastuvõtmise kuulutus ("Raplamaa Sõnumid") 10.07.2019 1 MB .pdf
kehtestamise teade Ametlikes Teadaannetes 27.08.2019  
kehtestamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 28.08.2019 1 MB .pdf
kehtestamise teade ("Rapla Teataja")    

 

Planeeringulahenduse illustratsioon (autor: Peeter Liivandi, Arhitektuuribüroo RAF)

 

► Detailplaneeringuga seotud dokumendid valla dokumendihalduskeskkonnas