KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Tallinna mnt 33, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 30 algatati detailplaneeringu koostamine Rapla linnas Tallinna mnt 33 kinnistule (katastritunnus 67001:007:0840). Detailplaneeringu eesmärk on  olemasoleva maaüksuse jagamine üheks äri- ja üheks üksikelamumaa maaüksuseks ning ehitusõiguse sätestamine. Planeeringualale algatati sama eesmärgiga detailplaneeringu koostamine ka Rapla Vallavolikogu 28.08.2014 otsusega nr 31, kuid planeering tähtajaks ei valminud, mistõttu vajalik on uue detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse juhtotstarbe (ärimaa) muutmisettepanek osaliselt üksikelamu maaks. Üldplaneeringuga sätestatud juhtotstarve säilib orienteeruvalt 40 protsendil planeeritavast alast. Üldplaneeringu kohaselt kujundatakse keskuse maa-ala polüfunktsionaalseks, millist põhimõtet elamufunktsiooni lisamine ärifunktsioonile teenib. Arvestades alakasutuses äripindade suurt osakaalu Rapla linnas ja nõudlust elamispinna järele, on üldplaneeringuga sätestatud juhtotstarbe muutmine põhjendatud. Rapla Vallavolikogu hinnangul ei ole tegemist üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega, mis tingiks planeeringu käsitlemist üldplaneeringu põhilahendust muutvana. Uushoonestuse võimaldamine teenib üldplaneeringu põhilahenduse elluviimise eesmärki ning vastab ka üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" linnade sisestruktuuri tihendamise suunisele.

Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 08.07.2019 korraldusega nr 274. Avalik väljapanek toimub 24.07. kuni 07.08.2019 Rapla vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) vallamaja lahtiolekuaegadel, samuti käesoleval veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust ja esitada ettepanekuid vallakantseleisse. 

Avalikule väljapanekule ei esitatud ühtegi vastuväidet ega ettepanekut. Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavalitsuse 19.08.2019 korraldusega nr 332.

 

KEHTESTATUD PLANEERINGULAHENDUS

► Detailplaneeringu kaust kogumahus (6 MB .pdf . zip)

Menetlusdokumendid algatamise otsus 28.03.2019
algatamise teade (Ametlikud Teadaanded) 02.04.2019
algatamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 03.04.2019
vastuvõtmise korraldus 08.07.2019
vastuvõtmise teade ("Raplamaa Sõnumid") 10.07.2019
kehtestamise korraldus 19.08.2019
kehtestamise teade (Ametlikud Teadaanded) 27.08.2019
kehtestamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 28.08.2019
   
Planeering Seletuskiri 10.06.2019
Asendiskeem 10.06.2019
Tugiplaan 10.06.2019
Põhijoonis 10.06.2019
Tehnovarustus 10.06.2019
Illustratsioon 1 10.06.2019
Illustratsioon 2 10.06.2019
Illustratsioon 3 10.06.2019
Illustratsioon 4 10.06.2019
Illustratsioon 5 10.06.2019
Lisad Elektrilevi tehnilised tingimused 17.11.2014
AS Rapla Vesi tehnilised tingimused 24.11.2014
Maanteeameti põhimõtted ja ettepanekud 24.02.2015
Keskkonnaameti kooskõlastus  19.03.2015
detailplaneeringu koostamise haldusleping 04.04.2019
planeeringu elluviimise haldusleping 28.08.2019
Kooskõlastused, koostöö Päästeamet (keeldumine) 20.06.2019
Maanteeamet 02.07.2019
Päästeamet 01.08.2019

 

Planeeringulahenduse mahuline illustratsioon (autor: Jaagu Kinnisvara OÜ)

Detailplaneeringu koostamise raames on koostatud ka kavandatava üksikelamu eelprojekt (Mereno Ehitus OÜ töö):

 asendiplaan;

 vaated.

 

 

► Dokumendiregister