KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Sügise ja Suve elamuala detailplaneering, Uusküla

Rapla Vallavolikogu 27.10.2016 otsusega nr 51 algatati Rapla vallas Uuskülas Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on üksik- ja korterelamupiirkonna kavandamine ca 6,3 ha suurusel Suve ja Sügise tänavate vahele jääval maa-alal.

 

Planeeringualale kehtib Rapla Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 41 kehtestatud "Rapla vallas Uuskülas Koguduse, Väljamäe, Jaanilda ja Kopli kinnistute, nendega piirnevate reformimata riigimaade ning T-15 Tallinn-Rapla-Türi ja T-20141 Rapla-Varbola maantee vahelise ala detailplaneering". Nimetatud detailplaneeringuga on planeeringualal ette nähtud kuni kolmekorruseliste kortermajade krundid suurustega 3319 ... 6168 m2 ning kuni kahekorruseliste üksikelamute krundid suurustega 2007 ... 3664 m2. Vastamaks paremini nõudlusele väiksemate kruntide järele ning suurendamaks uuselamute valikut Rapla piirkonnas on Rapla Vallavolikogu algatanud detailplaneeringu muutmise ja väiksemate kruntide kavandamise ühele osale kehtiva detailplaneeringu alast. Detailplaneeringu muutmiseks koostati uus muudetavat osa hõlmav detailplaneering.

Detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev järgmistes osades:

1)     parkimiskohtade hulk: 1,5 ... 2 kohta korterile;

2)     üksikelamu parkimiskohtade hulk: 2 kohta;

3)     korterelamu koormusindeks: 123.

Hoonestustiheduse tõstmine on põhjendatud planeeringuala paiknemisega Rapla keskosa vahetus naabruses, kus suur hulk teenuseid on kättesaadavad jalgsikäigu kaugusel: kaubanduskeskused, bussijaam, kirik, haigla. Suurema tihedusega hoonestus aitab kujundada kompaktsemat väikelinna keskosa ning vältida valglinnastumise vaevusi.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja oli Rapla Vallavalitsus, planeeringulahenduse koostas Sirkel & Mall OÜ, planeeringust huvitatud isik on Suve Arenduse OÜ. 

Planeeringulahenduse on kooskõlastanud Keskkonnaamet ja Päästeamet, koostööd on tehtud piirkonna kinnistuomanike ning võrguvaldajatega, kellelt vastuväiteid planeeringule ei ole laekunud.

Maavanema järelevalve käigus toimus 12.06.2017 Rapla Maavalitsuse saalis planeeringulahenduse arutelu, kus kavandatud viisil hoonestustiheduse suurendamine heakskiitu ei leidnud. Rapla Maavalitsuse 14.06.2017 kirjaga nr 12-2/17/530-2 jäeti detailplaneering kooskõlastamata. Maavanema kirjas viidatud vastuolude kõrvaldamiseks täiendati planeeringulahendust enne avaliku väljapaneku perioodi algust. Rapla Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega nr 36 võeti detailplaneering vastu. Avalik väljapanek toimus 19.07.2017 kuni 18.08.2017 Rapla Vallavalitsuse fuajees (Rapla, Viljandi mnt 17) ning valla kodulehel. Avaliku väljapaneku perioodil ei laekunud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust. Maavanem jättis 29.08.2017 korraldusega nr 1-1/17/335 detailplaneeringu heaks kiitmata detailplaneeringu vastuolude tõttu „Planeerimisseaduse" paragrahvi 142 lõikega 7 ning vastuolude tõttu planeeringulahenduses. Koostöös Rapla Maavalitsuse planeeringuosakonnaga planeeringulahendust korrigeeriti ja täiendati, lisades üldplaneeringu muudatuste ettepanekud, vähendades üksikelamukruntide hulka, suurendades ühiskasutuses oleva pinna osakaalu planeeringualal ning korrigeerides korterelamute hoonestusalade piire viisil, mis välistab vastuolud planeeringulahenduses. Detailplaneering kiideti heaks maavanema 20.09.2017 korraldusega nr 1-1/17/350 ja kehtestati Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2017 otsusega nr 53.

 

► Kehtestatud detailplaneering (13 MB .bdoc)