KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Seli mõisa

Rapla Vallavolikogu 26. jaanuari 2012 otsusega nr 1 kehtestati Seli külas paikneva Seli mõisa kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on tervisekompleksi rajamiseks vajalike tingimuste seadmine, kinnistule ehitusõiguse ja arhitektuur-ehituslike tingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, normidekohase parkimise ja liikluse organiseerimine, tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning vajalike haljastuslike, heakorra ja keskkonnakaitseliste ning turvalisust tagavate põhimõtete seadmine.

► Seletuskiri (5 MB .pdf)

► Põhijoonis (11. MB .pdf)