KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Sauna tn 8, Rapla linn (2015)

Sauna tn 8 kinnistule Raplas algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering Rapla Vallavolikogu 27. märtsi 2014 otsusega nr 7. Detailplaneeringu eesmärk on kahe uue elamumaa ja ühe ärimaa kinnistu moodustamine olemasoleva ärimaa jagamise teel ning kinnistute ehitusõiguse määramine.

Detailplaneeringuga kavandatakse Sauna tn 8 kinnistu Talve tänava poolsesse kasutuna seisvasse ossa täiendavat hoonestust ning tihendatakse Rapla linnaehituslikku struktuuri Talve tänava ääres, mis soodustab heakorrastatud tiheasustusele vastava miljöö kujunemist. Sauna tn 8 kinnistutele moodustatakse kolm eraldi kinnistut, millest suurimale määratakse kaubandus- toitlustus- ja teenindushoone maa sihtotstarve (BT), kahele väiksemale kinnistule määratakse pereelamumaa sihtotstarve (EP). Olemasolevas 1954. a kasutusele võetud saunahoones tegutses avalik linnasaun aastakümneid, viimased kümmekond aastat on hoone seisnud kasutuseta. Maaomanikul on kavas renoveerida saun endisaegsel kujul.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, koostamisest huvitatud isik on kinnistuomanik Indrek Laasma ning planeeringu koostas Valtu Projekt OÜ.

Rapla Vallavolikogu 26.03.2015 otsusega nr 13 võeti detailplaneering vastu ning 8.aprillist kuni 6.maini 2015 toimus Rapla Vallavalitsuse fuajees avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu leidis aset 7.mail 2015 algusega kell 17:00 Rapla Vallavalitsuse saalis (Rapla, Viljandi mnt 17). Märkusi ja ettepanekuid avalikustamise perioodi vältel ei laekunud.

Planeeringu koostamise üle on maavanem teostanud järelevalvet.

 

Sauna tn 8 kehtestatud detailplaneering (7 MB .pdf)