KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Rootsimaa, Juula

Rapla Vallavolikogu 29. augusti 2013 otsusega nr 39 kehtestati üldplaneeringut järgiv Rootsimaa detailplaneering. Planeeringuga kavandati 9 üksikelamut, määrati ehitusõigus ja arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendati juurdepääsuteed, parkimine ja liikluse organiseerimine, samuti tehnovõrkudega varustamise võimalused, haljastuslikud, keskkonnakaitselised ja heakorda ning turvalisust tagavad põhimõtted.


► Detailplaneeringu kaust koos lisadega (5,4 MB .pdf)