KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Nelgi tn 2 (katastritunnus 67001:010:0032) ja Niidu tn 1 (67001:010:0031) kinnistuid ning lähiala. Detailplaneeringu eesmärk on üksikelamupiirkonna kavandamine. Planeeringuga jagatakse kinnistud üksikelamukruntideks, sätestatakse kruntide ehitusõigus ja nähakse ette tingimused toimiva elamuala moodustamiseks.

Valminud on Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering. Koostöö tulemusel võrguvaldajate, piirkonna maaomanike ja puudutatud ametitega laekus ettepanekuid, mille alusel detailplaneeringut täiendati. Viimati muudeti Mooni tänava kulgemisjoont ning lisati perspektiivne kõnnitee Nelgi tänavale. Detailplaneering on vajalikus mahus kooskõlastatud ning võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 07.02.2022 korraldusega nr 51. Avalik väljapanek korraldati Rapla valla ametlikul veebilehel ja 25. veebruarist kuni 11. märtsini 2022 vallamaja fuajees. Avaliku väljapaneku jooksul laekus naaberkinnistu omaniku ettepanek näha planeeringuga ette juurdepääs talle kuuluva kinnistu hoovialale. Ettepanekuga oli võimalik arvestada. Ettepaneku alusel lisati detailplaneeringu seletuskirja peatükki 4.6 täiendav tingimus järgmises sõnastuses: „Haljastuslahenduse kavandamisel arvestada juurdepääsudega Tulbi tn 4/4, 4/6 ja 4/7 olevatele kuuridele ja hoovialadele".

Rapla Vallavalitsuse 4. aprilli 2022 korraldusega nr 159 detailplaneering kehtestati.

 

Detailplaneeringu põhijoonise väljavõte:

planeeringu pohijoonis

 

DETAILPLANEERING seisuga 29.01.2022:

detailplaneeringu kaust (.zip)
Mentelusdokumendid algatamise otsus 28.04.2017  
lähteseisukohad koos detailplaneeringu eskiisiga 28.04.2017 4 MB .pdf
vastuvõtmise korraldus 07.02.2022  
kehtestamise korraldus 04.04.2022  
     
Detailplaneering Seletuskiri 22.03.2022 .pdf
Ruumilise keskkonna analüüs 08.11.2021 .pdf
Tugiplaan 28.11.2021 .pdf
Põhijoonis 18.03.2022 2.3 MB .pdf
Tehnovõrgud 18.03.2022 1 MB .pdf
Lisad haldusleping 05.04.2018  
Haljastuse hinnang 05.06.2019 4 MB .pdf
     
Kaasamine ja koostöö      
Teavitused algatamise teade "Ametlikud Teadaanded" 09.05.2017  
algatamise teade "Raplamaa Sõnumid" 10.05.2017  
algatamise teade "Rapla Teataja" mai 2017  

vastuvõtmise teade "Raplamaa Sõnumid"

09.02.2022  
kehtestamise teade "Ametlikud Teadaanded" 06.04.2022  
kehtestamise teade "Raplamaa Sõnumid" 13.04.2022  
kehtestamise teade "Rapla Teataja" mai 2022  

 

 

► Dokumendiregister