KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Kooli tn 8, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 26. veebruari 2015 otsusega nr 6 algatati Rapla linnas Kooli tn 8 kinnistu (katastritunnus 67001:003:0013, 100 % ühiskondlike ehitiste maa, pindala 12932 m2) ja selle lähiala üldplaneeringut järgiv detailplaneering. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus riigigümnaasiumile vajalike hoonete ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, normidekohane parkimine ja liikluse organiseerimine, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted. Detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu kohaselt ei tingi kavandatav tegevus keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, detailplaneeringu lahendust koostavad Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ arhitekt Lea Järve-Eronen, maastikuarhitekt Hele Möllits (Linnart OÜ), veevarustuse ja kanalisatsiooni insener Anne Altpere (Nivoo Projekt OÜ) ja elektrivarustuse insener Silver Knäzev (Edites OÜ). Riigigümnaasiumi ruumiprogrammi lähteülesande on koostanud Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga.

Detailplaneeringu koostamise käigus selgus vajadus taotleda Vigala jõe 50-meetrise ehituskeeluala vähendamist 30-le meetrile, millest tingituna detailplaneeringut menetleti edasi üldplaneeringut muutvana.

Detailplaneeringu lahenduse on kooskõlastanud Keskkonnaamet ja Päästeamet, planeeringu koostamisel on tehtud koostööd võrguvaldajate, piirinaabrite ning Kooli tn 6a ja 6b omanikega. Detailplaneeringu üle on teostanud järelevalvet maavanem.

Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsusega nr 35 võeti detailplaneering vastu ning korraldati 9. septembrist kuni 8. oktoobrini 2015 avalik väljapanek Rapla Vallavalitsuse fuajees (Viljandi mnt 17). Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 9. oktoobril 2015 algusega kell 13:00 Rapla Vallavalitsuse saalis. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelule laekus kolm ettepanekut:

- sõnastada ümber seletuskirja sissejuhatuse osa;

- lisada seletuskirja kallasrada puudutav alapunkt;

- lisada detailplaneeringule riigigümnaasiumi toimimiseks minimalselt vajalik ruumiprogramm.

Laekunud ettepanekutest oli võimalik arvestada kahte esimest.

Detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 17.12.2015 otsusega nr 50.

 

 Kooli tn 8 kehtestatud detailplaneering (13 MB .bdoc)