KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Aroonia, Valtu

Rapla vallale esitasid OÜ Art Link Baltic (registrikood 10256344) ja OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood 12245586) 13.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Valtu külas paiknevale Aroonia maaüksusele (katastritunnus 66904:002:0149; 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on äri- ja tootmistegevuse kavandamine ning tingimuste sätestamine väikeettevõtluse hoonete, lao- ja tootmishoonete püstitamiseks. Koostatud on detailplaneeringu eskiislahendus (RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 02/20).

 

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on Aroonia maaüksuse planeeritav juhtotstarve pere- ja ridaelamumaa ning kaitsev (säilitatav) metsamaa. Üldplaneeringu koostamise ajal kehtis vahetus naabruses Kuusetuka ja Pärnala maaüksustel detailplaneering, millega oli ette nähtud viiekümnest väikeelamust koosneva asumi rajamine ca 23 ha suurusel maa-alal. Kuna detailplaneeringu elluviimisega enam kui kümne aasta jooksul ei alustatud, tunnistas Rapla Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 52 „Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" detailplaneeringu kehtetuks ning Rapla Vallavalitsuse 16.09.2019 korraldusega nr 375 „Projekteerimistingimuste andmine" anti projekteerimistingimustega avatud menetluses ehitusõigus kuni 8 MW võimsusega päikesejaamale. Aroonia maaüksusele üldplaneeringus ettenähtud pere- ja ridaelamumaa juhtotstarve jätkas klassikalisele funktsionaalsele tsoneeringule tuginevat ruumiloomet.

 

Aroonia maaüksus on atraktiivne ettevõtlusele, kuna paikneb hõlpsasti ligipääsetavas asukohas Viljandi maantee ääres, kuhu on hõlpsasti võimalik viia ka tehnovõrkude ühendused. Taotletavast planeeringualast põhja suunas jäävad kaubalaod, mitmete ettevõtete äripinnad ja piimatööstus, teisel pool Viljandi maanteed on tööstuskemikaaliettevõte ning äri- ja laohooned. Elamupiirkonna jaoks leidub rahulikumaid piirkondi suuremast transiitliiklusest eemal.

 

Detailplaneeringu koostamisel on võimalik arvestada üldplaneeringuga tootmismaade arendamiseks sätestatud tingimustega. Vajalik on rakendada tootmisega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendusmeetmeid ja näha ette tingimused, mis ei halvendaks elukeskkonda planeeringuala naabruses. Seoses üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega on detailplaneering üldplaneeringu põhilahendust muutev.

 

Detailplaneering algatati üldplaneeringu põhilahendust muutvana Rapla Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 32. Rapla Vallavalitsuse 06.07.2020 korraldusega kinnitati planeeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu eskiis avalikustati 22.07. kuni 02.09.2020 valla ametlikul veebilehel ja vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Avaliku väljapaneku jooksul laekusid kirjalikud ettepanekud Maanteeametilt. Eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus Rapla Vallavalitsuse saalis 03.09.2020 algusega kell 17:00. Rapla Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 28 võeti detailplaneering vastu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus valla veebilehel ja 17. juunist kuni 19. juulini 2021 vallamaja fuajees. Avaliku väljapaneku jooksul laekus kokku seitse ettepanekut. Ettepanekute alusel on planeeringut täiendatud. Ettepanekutega on arvestatud osaliselt. Ülevaade laekunud ettepanekutest ja ettepanekutega arvestamise viisidest on koondatud tabelisse.

Rahandusministeerium andis planeeringule heakskiidu 30.08.2021.

Rapla Vallavolikogu kehtestas detailplaneeringu 23.09.2021.

 

 

DETAILPLANEERING seisuga 23.09.2021:

I Menetlusdokumendid Algatamise otsus 28.05.2020
Algatamise teade (AT) 02.06.2020
Algatamise teade ("Raplamaa Sõnumid") (2 MB .pdf) 03.06.2020
Lähteseisukohtade kinnitamine ja eskiisi avalikustamine 06.07.2020
Eskiisi avalikustamise ja avaliku arutelu teade (3 MB .pdf) 15.07.2020
Vastuvõtmise otsus 27.05.2021
Vastuvõtmise teade ("Raplamaa Sõnumid") 02.06.2021
Vastuvõtmise teade ("Rapla Teataja") 11.06.2021
Avalikustamise jooksul laekunud ettepanekud ja ettepanekutega arvestamise viisid  
Rahandusministeeriumi heakskiit 30.08.2021
Kehtestamise otsus 23.09.2021
Kehtestamise teade (AT)  
Kehtestamise teade ("Raplamaa Sõnumid") 29.09.2021
II Koostöödokumendid
Enne ja pärast algatamist laekunud ettepanekute kokkuvõte juuni 2020
Maanteeameti seisukohad detailplaneeringu koostamiseks 29.06.2020
Maanteeameti ettepanekud 29.07.2020
AS Rapla Vesi 18.12.2020
Elektrilevi OÜ 21.12.2020
Telia Eesti AS 21.12.2020
Põllumajandusameti kooskõlastus 30.12.2020
Transpordiameti seisukoht 19.01.2021
Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus 07.04.2021
Maa-ameti kooskõlastus 09.04.2021
Keskkonnaameti kooskõlastus 15.04.2021
Transpordiameti seisukoht 18.04.2021
Maaeluministeeriumi kooskõlastus 26.04.2021
Rahandusministeeriumi seisukoht 29.04.2021
Päästeameti kooskõlastus 19.05.2021
Transpordiameti kooskõlastus 02.06.2021
Keskkonnaameti ettepanek 02.07.2021
Maa-ameti ettepanek 08.07.2021
II Detailplaneeringu kaust (34 MB .asice) 03.06.2021
Seletuskiri (.docx)

06.07.2021

Joonised (.pdf) Asukohaskeem 03.06.2021
Kontaktvöönd (3 MB)
Põhijoonis (2 MB)
Tehnovõrgud (2 MB)

Illustratsioonid (autor arhitekt Kristjan Naaris, Energia Projekt OÜ)

 

 

 

07.05.2021
IV Lisad KSH eelhinnang (keskkonnaekspert Andres Tõnisson) 21.04.2020
Haldusleping detailplaneeringu koostamiseks 28.05.2020
Liiklusanalüüs (teedeinsener Tarmo Sulgeri töö, OÜ Stratum) (.docx)  
Rapla Vesi AS tehnilised tingimused 17.09.2020
Telia AS tehnilised tingimused 09.10.2020
Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused 22.10.2020
Haldusleping detailplaneeringu elluviimiseks  

 

 

 

► Detailplaneeringu eskiis (RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 02/20) (4 MB .pdf)

► Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arutelu esitlus (47 MB .mp4)

 

 

 

► Dokumendiregister