4.12.19

 

ÜLDPLANEERINGU IDEEKORJE 

Üldplaneering puudutab igaüht, keda rohkemal, keda vähemal määral. Üldplaneering on seda elujõulisem, mida laiemapõhjalist arusaama see esindab. Selleks, et üldplaneeringust saaks arengut mõistlikel radadel hoidev dokument, on möödapääsmatult vajalik kogukonna osalemine.

Üldplaneeringu koostamises osalemiseks on mitmeid võimalusi. Ideid saab esitada vallakantseleisse, valla e-posti aadressile rapla@rapla.ee või ideekorjekaardile. Idee võiks olla sõnastatud üheselt arusaadaval viisil ning seotud üldplaneeringu teemadega, millest olulisemad on järgmised:

1) asulate areng, ehitus ja sotsiaalne areng:

- maakasutus- ja ehitustingimused

- asulate arengutingimused

- miljööväärtuslikud alad

2) loodusvarad, nende kaitse ja kasutus

3) tehniline taristu.

 

Põhjalikum ülevaade üldplaneeringuga käsitletavatest küsimustest on üldplaneeringu lähteseisukohtade dokumendis.

Ideekorjekaardile saab esitada ideid punktina, joonena või mingit ala piiritledes.

Ootame kõiki kaasa mõtlema, kellele valla areng korda läheb!

 

 Rapla vald ootab üldplaneeringusse elanike ettepanekuid

        (Raplamaa pooltund TRE Raadios 03.12.2019, järelkuulatav)

 

 

► Ideekorjekaart