28.10.22

Hoolduskoordinaator Rapla Perearstikeskuses

 

Rapla Perearstikeskuse juures töötab hoolduskoordinaator Kaja Osijärv, kes on sotsiaalvaldkonna väljaõppega. Hoolduskoordinaator tegeleb komplekssete abivajadusega inimestega perearstikeskuses  kohapeal. Vajadusel sõidab ta ka patsiendi juurde.  

Kaja Osijärve kontaktid:
Tel: 5674 0427
e-post: kaja.osijarv@raplapak.ee.

Hoolduskoordinaator suhtleb üksikjuhtumivõrgustikuga, teeb abivajajale esmase hindamise, kutsub võrgustiku kokku ning koostab teenusteplaani, kus märgib vajaminevad tegevused koos tegevuste elluviija märkimisega, lepib kokku tähtajad ja info edastamise viisid, toetab teenuste järjepidevust, abistab asjaajamisel. Teeb koostööd kogukonnaga.

Et menetleda kompleksjuhtumeid, on hoolduskoordinaatoril omavalitsuses abiline – juhtumikorraldaja, kellel on juurdepääs STARi ning avab abivajajatele juhtumiplaani (sisaldab: kliendiandmestik, abivajaduse hindamine, eelnevate hinnangute vaade, tegevuskava), kuhu teeb kandeid hoolduskoordinaatorilt saadud sisendite põhjal (hindamise kokkuvõte, teenusteplaan koos eesmärkide ja tegevustega, teeb saadud sisendite põhjal täiendusi sinna). Juhtumikorraldaja nõustab ja toetab hoolduskoordinaatorit tema töös, vajadusel osaleb üksikjuhtumi juhtumimeeskonnas, edastab tööks vajaminevad dokumendid ja instrumendid (nt hindamisinstrument, inimese nõusoleku vorm projektis osalemiseks ning tema isiklike ja eriliigiliste andmete jagamise/korjamise kohta erinevate osapoolte vahel, kes osalevad juhtumimeeskonna võrgustiku töös).

Üksikjuhtumite lahendamisega seotud ülesanded
Eesmärk:
kompleksse abivajadusega inimeste märkamine, koostöös abivajaja ja võimaluse
korral tema lähedaste ning juhtumimeeskonnaga abistamise eesmärgi seadmine ning abivajaja
vajadustele vastava tervikliku toe korraldamine ja toetamise järjepidevuse tagamine.

 

Tegevus

Tegevuse etapid

Kes teeb

Abivajaduse
märkamine ja
hindamine

Abivajaja märkamine

Sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad, kogukonnaliikmed, perekond, inimene ise, sidusvaldkonnad.

Abivajaja ja/või tema lähedasega kontakti loomine.

Hoolduskoordinaator

Hindamine juhul, kui põhjalikumaid hindamisi ei ole juba tehtud. Vajaduse korral kodukülastuse tegemine.

Hoolduskoordinaator

Taustainfo ja asjasse puutuvate hindamistulemuste koondamine ja
analüüsimine.

Hoolduskoordinaator

Inimese ja tema
lähedaste
toetamine ja
nõustamine

Abivajadusega inimese ja tema pere/lähedaste nõustamine võimaliku abi ja abi osutamise protsessi kohta.

Hoolduskoordinaator

Abivajadusega inimese ja tema pere/lähedaste toetamine abivajaja iseseisvuse suurendamiseks, tervisekäitumise parandamiseks jne.

Hoolduskoordinaator

Abistamise
eesmärgi seadmine
ja juhtumiplaani
koostamine

Abistamise eesmärgi ja vajaduse korral alaeesmärkide seadmine koostöös abivajajaga, võimaluse korral tema lähedaste ja juhtumimeeskonnaga.

Hoolduskoordinaator

 

Eri valdkondade ja asutuste abimeetmeid ja vajaduse korral inimese enda ning tema lähedase tegevusi sisaldava tervikliku juhtumiplaani koostamine.

Hoolduskoordinaator

Abi osutamise
korraldamine

Juhtumiplaani eest vastutava koordinaatori määramine.

Hoolduskoordinaator

Juhtumimeeskonna kokkuleppimine ja juhtumiplaanis ettenähtud ülesannetele vastutaja määramine ametikoha täpsusega.

Hoolduskoordinaator

Juhtumiplaanis kokku lepitud tegevuste tegemine, sealhulgas teenuste osutamise ja toetuste määramise korraldamine.

Hoolduskoordinaator

Vajalike tugimeetmete pakkumine, sealhulgas teenuste osutamine.

Hoolduskoordinaator

(KOV, PAK; sidusvaldkonnad)

Koordinaatori teavitamine muudatustest abivajaduses, sealhulgas teavitamine abivajaduse lõppemisest ja abi mittetoimimisest või muust eelnevalt kokkulepitud asjaolust vastavalt juhtumimeeskonna kokkuleppele.

üksikjuhtumi võrgustiku liikmed

Sotsiaaltöötaja, tervishoiutöötaja, perekond, abivajaja

Infovahetuse korraldamine juhtumimeeskonna liikmete vahel.

Hoolduskoordinaator

Seire ja
dokumenteerimine

Juhtumiga seotud teabe dokumentee-rimine, sealhulgas andmete kandmine
sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse.

Hoolduskoordinaator

Juhtumikorraldaja

Juhtumi regulaarne seire, sealhulgas eesmärkide saavutamise jälgimine.

Hoolduskoordinaator

Juhtumikorraldaja

Abivajavalt inimeselt ja/või tema lähedastelt tagasiside kogumine ja dokumenteerimine kokkulepitud viisil, et võimaldada mõista konkreetse abivajaja ja/või tema lähedase tasandil toimunud muutust abi saamise kogemuses ning vajaduse korral korrigeerida abivajajaga seotud tegevusi.

Hoolduskoordinaator

 

Juhtumi lahendamisel tuvastatud toimiva praktika ja puuduste, sealhulgas vajalike teenuste puudumine jmt kohta teabe kogumine ja dokumenteerimine kokkulepitud viisil, et võimaldada juhtumite üleselt koondada infot puuduste ja toimiva praktika kohta.

Hoolduskoordinaator

Juhtumikorraldaja

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI