16.01.24

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut pole võimalik tagada mõne muu Rapla valla või riigi osutatava sotsiaalhoolekandelise abi toel.

Üldhooldusteenuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Alates 01.01.2024 on Rapla Hooldekeskuse, Juuru ja Kaiu Hooldekodu väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse hind 1150 eurot kuus.

1. juulist 2023. a jõustunud hooldusreformi kohaselt võtab hoolduskomponendi eest tasumise üle kohalik omavalitsus  vastavalt kehtestatud piirmäärale. Rapla Vallavalitsus kehtestas hoolduskulude tasumise piirmääraks oma valla elanikele 550 eurot kuus, mis tagab teenuse saajale teenuse kättesaadavuse erinevate hooldekodude vahel, kohandades kulusid riigi poolt määratud hüvitise piirides.

  • Inimeste osalus hooldekodukoha eest tasumisel väheneb. Kohalik omavalitsus katab edaspidi hoolduskulude osa, milleks on hooldekodu hoolduspersonali kulud.

Rapla  Hooldekeskuses, Juuru ja Kaiu Hooldekodus on 2024. a hoolduskomponent 530.- eurot.
Hoolduskomponent sisaldab hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulu:

  1. tööjõukulu koos maksudega;
  2. tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud;
  3. tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulud;
  4. koolituse ja supervisiooni kulud.

Vastavalt  kehtestatud hooldustasude hinnakirjale on isiku enda tasuda 620.- eurot kuus.

Hind sisaldab:
• muu personali  tööjõukulu koos maksudega;
• üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majutuskulud;
• toitlustuskulu.

NB! Hinnale lisanduvad vastavalt isiku tegelikule tarbimisele kulutused iluteenustele (juuksur, pediküür, maniküür).

Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist (710,10 eurot) madalam, hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni.

Sobiva hooldekodu saab inimene ise valida. Kohatasud on hooldekodudes erinevad ja omavalitsusel võib olla hoolduskulude tasumisele seatud piirmäär. Piirmäär ei ole takistuseks hooldekodukoha leidmisel, kuid võib olla ebapiisav kõigis hooldekodudes hoolduskulude katmiseks ja tuleb arvestada täiendava tasumisega. Omavalitsuse piirmäärad ja hooldekodude kohatasu koos hoolduskulude suurusega on leitavad asutuste kodulehtedel.

Hoolduskulude tasumise otsustab elukohajärgne kohalik omavalitsus. Näiteks kui elukoht on registreeritud Raplas, aga soovite minna või juba olete teenusel Tallinna hooldekodus, siis teenust hakkab rahastama Rapla vald. Soovitav on registreeritud elukohaandmeid üle kontrollida kas lähimas kohalikus omavalitsuses või e-rahvastikuregistris.

Hooldereformi kohta saab infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt Hooldereform

Hooldekodu teenuse osalise tasu maksmise taotluse vormi leiad siit.

Toimetaja: KÄRT PÕVVAT