1.02.22

 

 

Oleme alati soovinud valda uusi elanikke, luues neile häid tingimusi laste kasvatamiseks, kultuuritegevuseks jms, kuid probleem on kvaliteetsete eluruumide nappuses. Enim puudutab see probleem meie linnalist piirkonda ja tiheasustust.

Just selle puuduse leevendamiseks kutsuti 2019 aastal ellu toetus, et motiveerida arendajaid rajama kas uusi kortermaju, ridaelamuid või ka mitut üksikelamut.

Eelmiste 2 toetusvooruga on tänaseks käivitunud ehitustööd Mahlamäe tn 7 ja Põllu tn 1a ning 1b kinnistutel kokku 3 kortermaja ehituseks.

Toetus on suunatud eluruumide rajamist toetava taristu arendamisele. Taotlustele antakse hinnang eelkõige rajatavate eluruumide alusel. Olulisemad nõuded taotlusele ja selle aluseks olevale objektile on:

  • Toetatavad tegevused on investeeringud taristusse, mis asuvad väljapool rajatava(t)id hoone(t)id
  • Toetuse aluseks oleval objektil (hoonel või hoonetel) peab olema kokku vähemalt 8 eraldiseisvat ja kasutatavat eluruumi. Eluruumi nõuded on toodud Majandus- ja taristuministri määruses „Eluruumile esitatavad nõuded"
  • Toetuse aluseks olev kinnistu peab omama kehtivat ehitusõigust, samuti on vajalik toetuse aluseks oleva objekti ehitusprojekt eelprojektstaadiumis
  • Toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot ühe taotluse kohta
  • Toetuse näol on tegu riigiabi reeglitele alluva toetusega. Taotleja peab vastama riigiabi reeglistikus vähese tähtsusega abi nõuetele
  • Toetuse aluseks oleva objekti rajamiseks on aega kuni 24 kuud, alates lepingu sõlmimisest. Protsessi lõpetamiseks loetakse kasutusloa väljastamist objektile.

Täpsemad nõuded toetavatele taristule on kirjas Rapla Vallavolikogu kehtestatud määruses Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord.

Samuti on põhimõtteks see, et taotleja viib tegevused ellu ning rahastamine toimub, kui saab veenduda, et lubatud investeeringud on ellu viidud (rajatav hoone või hooned on saanud kasutusloa).

Toetatavateks tegevusteks on:
• Ligipääsuteede rajamine (sõidu-, kõnni, ja kergteed);
• Tänavavalgustuse taristu rajamine;
• Kaugküttevõrgu või gaasivõrgu liitumisega seotud investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni) või mõne muu energiatõhusa kütteliigi väljaehitamisele;
• Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisega seonduvad investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni)
• Investeeringud drenažeerimise ja pinnasevee ära juhtimisega seotud taristusse;
• Investeeringud side- ja nõrkvoolu taristusse.
• Investeeringud tugevvoolu taristusse ja liitumispunkti väljaehitamiseks

Mitteabikõlblikud tegevused on:
• Hoonete sisesed taristu investeeringud;
• Investeeringud haljastuse rajamisse.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kellel puuduvad võlgnevused riigi ja kohaliku omavalitsuse ees ning kelle kohta ei ole algatatud likvideerimise menetlust.

Taotluse esitamiseks on kehtestanud vallavalitsus taotluse vormi, mille saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

Taotlusi menetleb Rapla Vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon. 
Hindamiskomisjoni töö aluseks on vallavalitsuse kehtestatud Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste hindamiskriteeriumid. Toetuse rahuldamine toimub hindamisel saavutatud pingerea alusel. 

Tulemused selguvad hetkel plaanide kohaselt selle aasta lõpus.

Lisaküsimuste osas palume pöörduda arendusjuht Heiti Vahtra poole e-postil heiti.vahtra@rapla.ee või tel 53446645.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA