DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ning saada asjakohast teavet planeeringu ja menetluse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusavaldus esitada kirjalikult valla e-posti aadressil rapla@rapla.ee või läkitada valla kantseleisse.

« Tagasi

Saare detailplaneering, Tuti küla

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Tuti külas Saare maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0118). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine kahe uue üksikelamu püstitamiseks. Koostatud on detailplaneeringu eskiis (Mereno Ehitus OÜ töö). Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringuga sätestatud maa juhtotstarbe muutmisettepanek. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist kaitsva (säilitatava) metsamaaga, mille ülesanne on säilitada asumite ökoloogiline puhverala ja koosluste looduslik mitmekesisus ka järeltulevatele põlvkondadele. Planeeringuga nähakse elamukruntidel ette looduslike koosluste säilitamine vähemalt poole ulatuses pindalast, mis loob eelduse üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe säilimiseks 75% ulatuses planeeritavast alast. Üldplaneeringu maakasutustingimuste kohaselt eelistatakse arendamisel olemasolevate kompaktsete hoonestusalade laiendamist ja tihendamist, millist põhimõtet järgitakse. Detailplaneeringuga on võimalik tagada ka kõik teised üldplaneeringu tingimused, mistõttu Rapla Vallavolikogu hinnangul ei ole juhtotstarbe muutmisettepanek ulatuslik ega sisalda endas üldplaneeringu põhilahenduse muutmisettepanekut. Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 43, planeering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 28.06.2021 korraldusega nr 351 ning avalik väljapanek toimus 22.07. kuni 09.08.2021. Avaliku väljapaneku jooksul laekusid OSAÜHING HEAVARA vastuväited.

Laekunud vastuväidete ja ettepanekute kohaselt on küsitavad keskkonnamõju eelhinnangu järeldused ja algatamise otsuse alused, planeeringu keskkonnakaalutlusi pole arvestatud teistes valdkondades, kuritegevuse ennetusmeetmed on vastuolulised, probleeme on vastutavate spetsialistide pädevuse ja kooskõlastuste asjakohasusega ning Päästeameti kooskõlastus puudub. Ettepanek on tehtud Saare maaüksuse staatuse säilitamiseks üldplaneeringuga ettenähtud puhveralana, tehnovõrkude projekteerimiseks teemaale ning planeeringuala metsastamiseks.

Planeeringule esitatud ettepanekud on koondatud tabelisse.

Ettepanekute alusel planeeringulahendust korrigeeriti, kuid arvesse ei olnud võimalik võtta kõiki seisukohti. Täiendatud planeeringulahendusele korraldati uus avalikustamine 9. septembrist kuni 23. septembrini 2021 Rapla vallamaja I korrusel. Avaliku väljapaneku jooksul 23.09.2021 laekus OSAÜHING HEAVARA teabenõue, vastuväited ja ettepanekud planeeringule. Ettepanekutest ühe osaga oli juba varasemalt arvestatud, kuid kõiki ettepanekuid arvesse võtta pole võimalik. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu korraldati 28. septembril 2021 algusega kell 16.00 Rapla vallamaja II korruse saalis (Viljandi mnt 17, Rapla linn). Arutelust on koostatud protokoll ja saadaval on helisalvestis (45 MB .mp3).

Planeeringu teisele avalikustamisele laekunud ettepanekud koos ülevaatega ettepanekutega arvestamisest on lisatud tabelisse.

Rapla vallamajas toimus 04.11.2021 Rahandusministeeriumi korraldatud ärakuulamine, millel osalesid nii planeeringust huvitatud isik kui ettepanekute esitaja. Ärakuulamisel arutatud teemade alusel planeeringulahendust täiendati. Täiendatud materjal esitati Rahandusministeeriumile 07.04.2022 heakskiitmiseks. Täiendatud materjal saadeti 07.04.2022 tutvumiseks ka planeeringu koostamisele kaasatud isikutele. OSÜHING HEAVARA palus esmalt vastamistähtaega pikendada ning seejärel esitas 08.05.2022 täpsustatud vastuväited. Kuna Allika tn 13 ja 14 maaomaniku vastuseisu tõttu ei ole elektrivarustust võimalik rajada Allika tänava poolt, kavandab Elektrilevi OÜ elektrivarustuse ehitada maakaabliga piki Suurearu-Põlendiku teed. Elektrilevi annulleeris 21.06.2022 varasema kooskõlastuse ja andis uue (2 MB .asice).

 

Rapla Vallavolikogu otsustab detailplaneeringu kehtestamise üle pärast Rahandusministeeriumi heakskiidu laekumist.

 

► Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

► KSH eelhinnang (keskkonnaekspert Andres Tõnissoni töö)

► Keskkonnaameti seisukoht KSH algatamise vajalikkuse kohta (KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik)

 

DETAILPLANEERING seisuga 15.06.2022

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 29.10.2020
Algatamise teade (AT) 02.11.2020
Algatamise teade (RS) 04.11.2020
Vastuvõtmise korraldus 28.06.2021
Vastuvõtmise teade (RT) 09.07.2021
Vastuvõtmise korraldus 23.08.2021
Vastuvõtmise teade (RS) 25.08.2021
Vastuvõtmise teade (RT)  
   
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised (12 MB .asice .pdf) 15.06.2022
Koostöödokumendid Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus 31.03.2021
Rahandusministeeriumi arvamus 01.04.2021
OSAÜHING HEAVARA ettepanekud 06.04.2021
Vallaarhitekti kommentaarid ettepanekutele 06.04.2021
Mereno Ehitus OÜ kommentaarid 07.04.2021

Päästeameti kooskõlastus

(loetud kooskõlastatuks PlanS § 133 lg 2 alusel 24.04.2021)
Päästeameti kooskõlastus 13.09.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 06.08.2021
OSAÜHING HEAVARA vastuväited 23.09.2021
Põllumajandus- ja Toiduameti vastus 24.09.2021
Päästeameti vastus 29.09.2021
Elektrilevi 07.04.2022
OSAÜHING HEAVARA täpsustatud vastuväited 08.05.2022
Elektrilevi  21.06.2022

Planeeringulahenduse illustratsioon (autor Mereno Ehitus OÜ).

pohijoonise_vv

► Dokumendihaldus