Avaandmed

Avalik teave

Avalik teave (public sector information) on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites (AvTS § 3 lg 1).

Teabevaldaja

Teabevaldajaks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning eraõiguslik juriidiline isik ja füüsiline isik, kui isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid, – teabe osas, mis puudutab nende ülesannete täitmist (AvTS § 5).
 
Linna- ja vallavalitsus korraldab veebilehe pidamise oma linna või valla organite ja asutuste tegevuse kajastamiseks ja nende valduses oleva teabe avalikustamiseks (AvTS § 31 lg 2).

Avaandmed

Kui see on võimalik ja asjakohane, võimaldab teabevaldaja juurdepääsu avaandmetele failivormingus, mis on struktureeritud selliselt, et tarkvararakendused suudavad spetsiifilisi andmeid, sealhulgas üksikuid faktiväiteid, ja nende sisemist struktuuri kergesti tuvastada, ära tunda ja välja lugeda (edaspidi masinloetav kuju), ning platvormist sõltumatus vormingus, mis tehakse üldsusele kättesaadavaks dokumendi taaskasutamise piiranguteta (edaspidi avatud vorming) koos andmestikke ja neis sisalduvaid andmeid kirjeldava andmekirjeldusega. Kui avaandmete digitaalsele kujule, masinloetavale kujule või avatud vormingusse viimine ei ole võimalik või see nõuab ebaproportsionaalselt suuri pingutusi, võimaldab teabevaldaja avaandmetele juurdepääsu nende algkujul või mis tahes muus vormis (AvTS § 31 lg 4).

Avaliku teabe taaskasutamine

Teabe taaskasutamine on füüsilise või juriidilise isiku poolt sellise avaliku teabe kasutamine, mille üldist kasutamist ei ole seadusega või seadusega kehtestatud korras piiratud (edaspidi avaandmed), ärilisel või mitteärilisel eesmärgil, mis ei lange kokku algse eesmärgiga, mille jaoks see teave avalikke ülesandeid täites saadi või loodi (AvTS § 31).

Rapla Vallavalitsuse avaandmed

Rapla Vallavalitsus avaldab avaandmed Eesti avaandmete teabeväravas ↗ või viitena siin lehel.
 
Andmestik Andmed algkujul
Kohaliku omavalitsuse ametnike ametijuhendid Ametnike kontaktide (https://rapla.ee/ametnikud) juures ametinimetuse peale vajutades avaneb ametijuhend
Asutuse dokumendiregister Rapla Vallavalitsuse dokumendiregistri avalik vaade asub aadressil https://atp.amphora.ee/raplavv2017/