DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Tallinna mnt 42, Rapla linn

Rapla Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 44 algatati Rapla linnas Tallinna mnt 42 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused korterelamu ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks. Korterelamusse kavandatakse kaks, kolm või neli korterit. Planeeringuala pindalaga ca 0,2 ha hõlmab  Raplas linnas Tallinna mnt 42 maaüksust (katastritunnus 67001:004:0018) ja osaliselt Tammemäe tänavat (6692065 Tammemäe tänav L1, katastritunnus 66901:001:0214). Planeeringuala piirneb idast Tallinna maantee, lõunast Tammemäe tänava, läänest Tammemäe tn 2 ning põhjast Tallinna mnt 40 maaüksusega.

Rapla Vallavolikogu hinnangul järgitakse korterelamu kavandamisega Tallinna mnt 42 maaüksusele valla üldplaneeringu põhilahendust. Detailplaneering algatati üldplaneeringu tingimusi järgivana ja on suunatud üldplaneeringu põhilahenduse elluviimisele.

 

DETAILPLANEERINGU ESKIIS:

► Detailplaneeringu põhijoonise eskiis (seisuga 20.01.2022)

   

 

► Dokumendiregister