DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Saula, Uusküla

Rapla vallale on laekunud ettepanek algatada detailplaneering Uuskülas kehtiva Koguduse ja Saula detailplaneeringu osaliseks muutmiseks. Muutmise eesmärk on suurendada elamumaa osakaalu planeeringualal. 

Koguduse ja Saula detailplaneering kehtestati Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2009 otsusega nr 21 „Detailplaneeringu kehtestamine". Koguduse ja Saula detailplaneeringu eesmärk oli luua tingimused 8 pereelamu, 5 ärihoone ning 5 äri- ja tootmishoone ehitamiseks ca 10 ha suurusel planeeringualal. Detailplaneering on ellu viidud kruntide moodustamise osas. Ärihoonet on püstitama asutud vaid Pauna tn 2 maaüksusel (katastritunnus 66904:001:0241) ja ettevalmistusi tehakse Pauna tänava väljaehitamiseks.

Kaheteistkümne aasta eest valitses arusaam jõuliselt kasvavast Rapla linnast, kuhu kavandati hulgaliselt äri-, teenindus- ja kaubanduspindu. Linna kasv ei ole paraku vastanud ootustele; pigem on rahvaarv stabiilne või marginaalses languses. Äri- ja tootmiskruntide pakkumine ületab praegu nõudlust, kuid elamispinda napib, mistõttu detailplaneeringu muutmine elamumaa osakaalu suurendamise eesmärgiga on põhjendatud.

Üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kavandatud maakasutus lääneosas tootmismaa, põhjaosas kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa ning idaosas pere- ja ridaelamumaa. Koguduse ja Saula planeeringualast moodustab äri- ja tootmismaa 58%, transpordimaa 18% ning elamumaa 24%. Detailplaneeringu muudatusega on kavas elamuala laiendada ka praegustele 100% ärimaa maaükustele Saula tee 7 (katastritunnus 66904:001:0256), Sõnajala tn 2a (katastritunnus 66904:001:0258) ja Uusküla tee 2 (katastritunnus 66904:001:0257).  Pärast elamumaa osakaalu suurendamist moodustab äri- ja tootmismaa 34%, tanspordimaa 20% ning elamumaa 46% Koguduse ja Saula planeeringualast. Pärast elamumaa osakaalu suurendamist ei vasta kolme maaüksuse kavandatavad sihtotstarbed üldplaneeringu juhtotstarbele. Nimetatud kolm maaüksust moodustavad ca 25% planeeringuala pindalast. Üldplaneeringu kohaselt peab määratud maakasutuse juhtotstarve üldplaneeringuga moodustama vähemalt 75% ulatuses planeeritavast alast, mis on tagatud ja detailplaneeringuga järelikult ei kavandata üldplaneeringu põhilahenduse muutmist.

Üldplaneeringu tähtsamaid ruumilise arengu põhimõtteid on hea elukeskkonna loomine, mis annab võimaluse elada Rapla vallas, töötada ja tarbida teenuseid kohapeal. Elukeskkonna üks olulisi komponente on elamispind, mille osakaalu suurendamine on detailplaneeringu üks eesmärkidest. Detailplaneeringuga kavandatav on üldplaneeringuga kooskõlas ja suunatud üldplaneeringu elluviimisele.

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 26. augusti 2021 otsusega nr 50.

► Detailplaneeringu algatamise eelnõu esitlus 26.08.2021 vallavolikogu istungil (YouTube)

 

► Dokumendiregister