DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Viljandi mnt 11, Rapla linn

OÜ City Capital esitas 19.01.2022 Rapla vallale detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada tingimused Rapla linnas Viljandi mnt 11 (katastritunnus 67001:006:0008) ja Viljandi mnt 13 (katastritunnus 67001:006:0380) maaüksustele 32 korteriga 3-korruselise kortermaja püstitamiseks. Koostatud on planeeringulahenduse eskiis. Enne algatamist tehti arendajale ettepanek piirduda 23 korteriga ning arvestades ühistranspordi kättesaadavust ja asukohta Rapla kesklinnas, arvutada parkimiskohtade vajalik hulk linnatänavate standardi alusel. Arendaja nõustus ettepanekuga.

Algatamisele eelnenud koostöö raames puudutatud kogukonna ja ametitega andis Transpordiamet 13.05.2022 lähteseisukohad.

Vallavolikogu majanduskomisjoni hinnangul muudetakse detailplaneeringuga valla üldplaneeringut, mistõttu planeeringut menetletakse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetlusreeglite kohaselt. Koostatud on keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille järelduste kohaselt ei ole detailplaneeringuga põhjust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist.

► KSH eelhinnang (Hendrikson & Ko töö nr 22004364, 1 MB .pdf .asice)

► Detailplaneeringu lähteseisukohad

Planeeringuala asukoht kuvatuna Maa-ameti ruumimudelil:

Üldplaneeringu põhijoonise väljavõte:

ÜP põhijoonise väljavõte

Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 54. Sama otsusega jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus Rapla valla ametlikul veebilehel ja Rapla Vallavalitsuse (Viljandi mnt 17, Rapla linn) fuajees 22.12.2022 kuni 23.01.2023. Eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldati Rapla Vallavalitsuse saalis 24.01.2023 algusega kell 16.00. Avalikustamise käigus ilmnes, et eskiisi avaliku väljapaneku teade oli jäänud saatmata Keskkonnaametile, Päästeametile, Rahandusministeeriumile ja Transpordiametile. Seetõttu eskiisi avalikustamist 24.02.2023 kuni 27.03.2023 korrati. Eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu koosolek toimus 28.03.2023 algusega kell 16.00. Eskiisi avalikustamise jooksul mitte ühtegi arvamust ega ettepanekut ei esitatud. 

► Eskiisi avaliku väljapaneku teade maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 30.11.2022 (lk 17)

► Eskiisi avaliku väljapaneku teade valla infolehe "Rapla Teataja" detsembrinumbris (lk 4)

► Eskiisi korduva avaliku väljapaneku teade valla ametlikul veebilehel

Planeeringu kaust kogumahus 14.06.2023 seisuga - arhiveeritud (menetlusdokumendid, joonised, seletuskiri, lisad, koostöödokumendid) - NB! hästi suur fail (87 MB.zip)

kaldortofoto

Maa-ameti fotolao ülesvõte 07.04.2023.

 

DETAILPLANEERING seisuga 18.10.2023 (planeerijad Evely Ehrpas, Jaanus Aavik; Hendrikson&Ko töö nr 21004149)

Detailplaneeringuga antakse Viljandi mnt 11 ja Viljandi mnt 13 maaüksuste liitmise tulemusel moodustatavale krundile kolmekorruselise korterelamu ehitusõigus. Krundile võib ehitada ühe hoone - kuni 23 korteriga 3-korruselise elamu, milles võib olla vähesel määral ka äripindu. Hoonealune pind võib olla kuni 860 m² ja krundi täisehitusprotsent kuni 25%. Krundist on ette nähtud haljastada kuni 40%. Parkimiskohti on kavandatud 35.

► Seletuskiri (1,5 MB .pdf)

► Tugiplaan (.pdf)

► Põhijoonis (1 MB .pdf)

► Tehnovõrgud (.pdf)

 

p6hijoonise valjav6te

Detailplaneeringu illustratsioonid näitavad kavandatava hoone iseloomu (eskiisi autorid arhitektid Ivo Rebane ja Jaanika Oks, Guru Projekt OÜ):

pilt

pilt

pilt

pilt

pilt

► Puittaimestiku hinnang (1,4 MB .pdf .asice; arborist Sulev Järve, Dendro SJ OÜ töö)

► Kooskõlastuste ja koostöö ülevaade

 

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 42 võeti detailplaneering vastu. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Rapla valla veebilehel ja Rapla riigimaja fuajees (Tallinna mnt 14, Rapla linn) 13. juulist kuni 15. augustini 2023. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringule mitte ühtegi arvamust ega ettepanekut. Detailplaneeringu kiitis 26. septembril 2023 heaks Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (viide avab kirja uues aknas dokumendiregistri vahendusel). Pärast avalikku väljapanekut ja heakskiidu laekumist ilmnes, et planeeringus ei olnud kujutatud lähteseisukohtades nimetatud 1,5 parkimiskohta autodele krundi hoovialal, mistõttu majanduskomisjoni ettepanekul puuduolevad parkimiskohad lisati ning  põhijoonist, tehnovarustuse joonist ja seletuskirja täiendati. Korrigeeritud lahenduse kohaselt on krundil 35 parkimiskohta. Algse lahenduse kohaselt oli mõeldud rajada 26 parkimiskohta ning jäetud võimalus täiendava parkimisvajaduse ilmnemisel parkimiskohtade arvu tulevikus haljastuse arvelt suurendada. Korrektuuriga seoses detailplaneeringu põhilahendus ei muutu, mistõttu ei ole vajadust korrata avalikku väljapanekut ega kooskõlastusringi. Planeeringulahenduse täpsustused saadeti siiski detailplaneeringu koostamisele kaasatud isikutele seisukohavõtuks. Ühtegi ettepanekut ei esitatud.

Rapla Vallavolikogu 30. novembri 2023 otsusega nr 77 Viljandi mnt 11 detailplaneering kehtestati.

► Avaliku väljapaneku teade (27. juuni 2023)

► Planeeringulahenduse korrigeerimise teade (18. oktoober 2023)

 

► Dokumendiregister