DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Sügise ja Suve tänavate elamuala, Uusküla

Rapla vallale on esitatud detailplaneeringu algatamise ettepanek Uuskülas Sügise ja Suve elamuala detailplaneeringu muutmiseks. 2017. aastal kehtestatud Sügise ja Suve tänavate elamuala detailplaneeringu kohaselt oli piirkonda kavandatud 12 kortermaja ja üksikelamud, kavandatava lahenduse kohaselt nähakse ette vaid üksikelamud. Koostatud on eskiislahendus. Detailplaneering algatati Rapla Vallavolikogu 27.04.2023 otsusega nr 23.

DETAILPLANEERINGU ESKIIS seisuga 13.04.2023 (autor arhitekt Margus Paut, MOI OÜ)

 Põhijoonise eskiis (1,6 MB .pdf)

► Situatsiooniskeem (4,6 MB .pdf)

 Seletuskiri

pilt

pisipilt pisipilt pisipilt pisipilt

 

 


 Dokumendiregister