DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Nuki, Tuti

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 36 algatati detailplaneeringu koostamine Tuti külas Nuki maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0276). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Nuki maaüksus on ca 0,4 ha pindalaga maatulundusmaa maaüksus Rapla linna vahetus naabruses Tuti küla tiheasustusalal. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse planeeritav maakasutus looduslik haljasmaa. Looduslik haljasmaa on looduslik metsa- ja rohumaa, mis on säilinud olulisel määral inimtegevusest puutumatuna ja kus puuduvad ettevalmistused muuks tegevuseks (nt. puhkus, sport, kogunemine vabas õhus jne). Üldplaneeringus käsitletakse tiheasustusaladel loodusliku haljasmaana ka põllu- ja metsaalasid. Eraomandis maaüksuselt saab eeldada ökoloogilise puhverala ülesannete täitmist, kuid igasuguse inimtegevuse täielik välistamine tiheasustusala maaüksusel ei ole kooskõlas üldplaneeringu muude põhimõtetega. Tiheasustuspiirkonna oluline tunnusjoon on näiteks heakorra tagamine ja pargiala korrashoid, mille korraldamiseks on eravalduses maaüksuse omanikul tõenäolisem huvi siis, kui tal maaüksust endale meelepärasel viisil kasutada õnnestub. Olulise Rapla linna suunduva maantee vahetus naabruses maaüksuse söötijätmine ei ole avalikes huvides, küll aga mõjub piirkonna mainele hästi maaüksusele mõistliku kasutuse leidmine.

Üldplaneeringu tingimuste järgimiseks on vajalik vähemalt 75 protsendi ulatuses maaüksusest säilitada üldplaneeringujärgne juhtotstarve - looduslik haljasmaa. Kuni 25 protsendi ulatuses võib ette näha muud kasutust. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmisettepanekut.

► algatamise teade Ametlikes Teadaannetes

► algatamise teade maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid"

► Detailplaneeringu lähteseisukohad

Detailplaneeringu koostamine toimus koostöös puudutatud maaomanike, asjaomaste asutuste ja asjassepuutuvate võrguvaldajatega. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Vallavalitsus, planeerija on Piret Kivi (Mereno Ehitus OÜ), kaasatud teede projekteerija on Toomas Toimetaja (OÜ TOTOM), planeeringust on huvitatud eraisik.

kaldortofoto

Maa-ameti fotolao ülesvõte 08.05.2023.

 

DETAILPLANEERING seisuga 01.06.2023:

► Põhijoonis

► Seletuskiri

► Sissesõidutee ja liikluskorraldus

► Illustratsioon

p6hijoonis

 

 

Planeeringumenetluses toimunud koostöö ülevaade:

► Päästeameti kooskõlastus (13.10.2021)

► Transpordiameti seisukoht (05.11.2021)

► Transpordiameti seisukoht (09.05.2022)

► Mahasõitude asukohtade kooskõlastamise taotlus (19.05.2022)

► Transpordiameti seisuht (12.07.2022)

► Detailplaneeringu kooskõlastamise taotlus (19.07.2022)

► Päästeameti kooskõlastus (22.05.2023)

► Rahandusministeeriumi seisukoht (02.06.2023)

► Transpordiameti kooskõlastus (05.06.2023)

 

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2023 otsusega nr 41 võeti detailplaneering vastu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati Rapla valla veebilehel ja Rapla riigimaja fuajees (Tallinna mnt 14, Rapla linn) 13. juulist kuni 31. juulini 2023. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud mitte ühtegi arvamust ega ettepanekut.

► Avaliku väljapaneku teade (27. juuni 2023)

Rapla Vallavolikogu 28. septembri 2023 otsusega nr 61 detailplaneering kehtestati.

► Kehtestamise teade (3. oktoober 2023)

 

► Dokumendiregister