DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kuusiku tee 11, Rapla linn

MPK Kodu OÜ esitas Rapla vallale 12.08.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Rapla linnas Kuusiku tee 11 maaüksusele (100% elamumaa, pindala 2006 m², katastritunnus 66801:001:1789) kuni 6 boksiga ridaelamu. Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksuse planeeritav maakasutus pere- ja ridaelamumaa, kusjuures ridaelamule arvestatakse vähemalt 800 m² krundi pinda ühe korteri kohta. Seetõttu on üldplaneeringu tingimusi järgides võimalik maaüksusele kavandada kuni kahe boksiga ridaelamu.

Maaüksusele kehtib 2005. aastal kehtestatud üksikelamu detailplaneering, mis 2021. aastal osaliselt kehtetuks tunnistati. Kehtiva detailplaneeringu ja osalise kehtetuks tunnistamise menetluse materjalid on valla ametlikul veebilehel.

Enne detailplaneeringu algatamist kaasati piirkonna maaomanikud ja asjaomased valitsusasutused. Kahe naaberkinnistu omanik tegi ettepaneku planeeringualale kohaldada samu kõrguslikke nõudeid kui Liiva tn 1 ja Nurme tn 6 detailplaneeringule. Soovitati Kuusiku tee ja hoone vahele rajada kõrghaljastus privaatsuse suurendamiseks. Ettepanekuid kaalutakse planeeringu koostamisel.

Rapla Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 75 detailplaneering algatati.

05.06.2023 esitati üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamise ettepanek eesmärgiga kavandada kuni 5 boksiga ridaelamu. Ettepanekule oli lisatud eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang. Praegu toimub algatamise ettevalmistamine ja koostöö asjaomaste asutustega. Detailplaneeringu algatamise üle otsustamiseks on vallavolikogul esimene võimalus augustis 2023.

pohijoonise_vv

► Planeeringulahenduse eskiis (autorid maastikuarhitektid Merit Naruskberg ja Jane Asper, Terav Kera OÜ töö)

► KSH eelhinnang (Alkranel OÜ töö) 1 MB .asice

 

► Detailplaneeringu algatamise eelnõu koos lähteseisukohtadega

 

 

► Dokumendiregister