DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMINE

Detailplaneeringu algatamiseks esitada detailplaneeringu algatamisettepanek koos eskiislahendusega.

Detailplaneeringu eskiislahendus vormistada geodeetilisel alusplaanil või ortofotol, millel näidata ära taotletavad hoonestusalad või muud detailplaneeringu olulisemad parameetrid. Kui planeeringuga kavandatakse hooneid või rajatisi, kirjeldada või visualiseerida nende iseloomu.

Detailplaneeringu algatamisettepanek (.doc)  

 

 

ALGATATAVAD VÕI ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

 

 

 

« Tagasi

Kinguvälja, Kalevi küla

Farm Construction Products OÜ esitas Rapla vallale 01.09.2022 detailplaneeringu algatamisettepaneku eesmärgiga kavandada Kalevi külas Kinguvälja maaüksusele (100% maatulundusmaa, pindala 88428 m², katastritunnus 66904:001:1013) kaubandus-, teenindus- ja büroohooned. Rapla Vallavolikogu 19. detsembri 2013 otsusega nr 65 algatati samale maaüksusele sama eesmärgiga detailplaneering. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuli enne 01.07.2015 jõustunud planeerimisseaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetlus lõpule viia hiljemalt 01.07.2018. Alates 01.07.2015 on detailplaneeringu ülesanded ja detailplaneeringu menetlustoimingud muutunud, mistõttu uue detailplaneeringu algatamine on põhjendatud.

► Varasema planeeringumenetluse ülevaade

Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on maaüksusele planeeritud kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa juhtotstarve. Kavandatav tegevus vastab üldplaneeringu põhilahendusele. Rapla Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 74 Kinguvälja detailplaneering algatati. Algatamisele eelnenud koostöö raames esitasid lähteseisukohtad Keskkonnaamet, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Transpordiamet. Ametite lähteseisukohad on algatamise otsusele lisatud.

 

pohijoonise_eskiis_algatamisel

► Kinguvälja detailplaneeringu algatamisettepanek - põhijoonise eskiis seisuga 11.2016 (autorid planeerija L.V.Lundin, arhitekt K.Enno, K.Enno Arhitektuuribüroo töö nr A281-1119)

► planeeringuala asukoht

 

 

 

► Dokumendiregister